Művészeti koncepció

A KoMod független színház 2009 óta működik. budai stúdiószínházkéntismert előadó-művészeti szervezetsaját állandó társulata, a „MinekEzACirkusz” Produkció és a náluk fellépő más társulatok 2009-2017 között még olyan kortárs és modern darabokat  mutatott be, amelyek a színház nyilvános és az otthon privát hangulatát ötvözték. 

2017 októberétőlbekövetkezett tulajdonosváltozásután jelentősen megváltozott a színházművészeti koncepciója.  

SzínházunkSárközi Gyula táncművész, koreográfus, művészeti vezető iránymutatásával új utakat keres.  A korábbi kortárs prózai előadásokatfelváltják gyermekközönségnek szóló, zenés, táncos színházi produkciók, illetvea musical műfajában ishoztunk létre előadást, továbbáúj, prózai színházi bemutatókra is készülünk. Néhány tervezett előadásunkonhátrányos helyzetű, nevelésbe vett, tehetséges cigány fiatalokból és nevelőikből álló népi zenekar (Mátészalkai Gyermekotthon táncosai és zenészei) működik közre.

Terveink között szerepelnek agyermeknek és felnőtteknek is szóló,koprodukcióban megvalósuló előadások, valamintúj előadások bemutatását tervezzük.

elsősorbanasokakbanvegyes érzelmeket és indulatok kiváltó előítéletekről, kirekesztettségről, az identitásról, az elfogadásról szólnak. A színház közvetítésévelatánc és azene köntösébe öltöztetett gondolatokkal igyekszünk felfedezni, ésfellépések biztosításával, támogatni minél többhátrányos helyzetű, tehetséges fiatal előadóművészt.

Színházunk,azene-, atánc-, aszínházművészet erejévelküzdrasszizmus,és minden más, a gyűlöletkeltésből eredő, az előítéletekkel teli, kirekesztő viselkedésmódok ellen, de nem erőszakkal, hanem egy szabadabb és elfogadóbb életszemlélettel, amély hagyományokat őrző gondolkodásmóddal átitatottroma kisebbség színes, pezsgő kultúrájának, zenéjének, táncának mind szélesebb körben valóterjesztésével, megismertetésével. Nem elméleti küzdelem ez, hanem a színház, a zene, a tánc szépsége, csodája, pragmatikus ereje. Általa,másokkal való megismertetése által az önismeret, az önazonosság,az identitástudat, a tisztesség, a szeretet, az elfogadás győzelméért harcolunk az emberi tudatlanság,a butaság, a gyűlölködés ellen.

Színházunk agyermekekhez, a fiatalokhoz isszólni kíván, mivel ők még könnyebben tudják elfogadni és befogadni a szüleik, a felnőtt társadalom által elfogadhatatlannak és befogadhatatlannak kikiáltott, ám mégis pótolhatatlan értékeket közvetítő kultúrát és gondolkodásmódot. Előadásaink reményeik szerintazonbankivívják nemcsak a gyermek-, hanem afelnőtt korosztály tetszését is. 

Hitvallásunk szerint nincs különbségember és ember között,csak az egyes emberek személyisége, hagyományai, kultúrája és viselkedésmódja tér el egymástól.

Színházunk olyan produkciókban ötvöziprofi és amatőr, a cigány és anem cigány, tehetséges gyermek- és felnőtt táncosok, színészek, zenészek és énekesekművészetét,amelyek az egymás elfogadását, az emberek összetartozását reprezentáljaoly módon,hogy előadásainkatmindenkor a magas művészi színvonalra törekvés jellemzi. 

Színházunk távlati célja: az általunk létrehozott és létrehozni kívánt előadásokminél szélesebb körben,hazai és határon túli közönségek számára történőbemutatásaés népszerűsítése soránhátrányos helyzetű, tehetséges fiatalokat fedezzünk fel, és fellépési lehetőség, az előadóművésszé válás biztosításával támogassuk integrációjukat. A főként egymás elfogadásáról, a szeretetről szóló zenés, táncos színházi előadásaink bemutatásával azelőadóművészet,mint számukra kiugrási lehetőségetbiztosító hivatás választásával segítségetszeretnénk nyújtanihátrányos helyzetűrégiókban élő tehetséges cigány gyermekek számára is. 

Fellépneknálunk hátrányos helyzetű, nevelésbe vett roma fiatalok,akiknek profi előadóművésszé nevelése során esélyt szeretnénk adni tehetségük kibontakoztatásához, önmaguk jobb megismeréséhez. Ezzel szándékunk szerint segíthetjük őketetnikai, nemzeti és kulturális identitásuk erősítésében, cigányságuk elfogadásában, büszke felvállalásában és egyidejűleg magyarságuk szeretetében. Reményeink szerint utat és módotmutathatunk számukra a mások kirekesztéséhez, a gyűlölethez vezető előítéletek elleni okos és békés küzdelemben. Az útkeresés középpontjában a társadalom legkisebb és legmeghatározóbb egységea család áll. A családfelemelheti vagy a pokol legmélyebb bugyraiba is száműzheti az embert. A származás,a honnan jöttünk kérdése egy életre meghatározó lehet egy gyermek számára.Családtagjaink egymás iránti érzelmei, viselkedése, szeretete, gyűlölete vagy közönye, a családban átélt pozitív és negatív élmények,az öröm, a bánat, az erőszak, a harag, a félelem, mind, mind hozzájárul a gyermek által választott életúthoz.

Gyermekeknek és felnőtteknek is szólózenés, táncos színházielőadásainkatszeretnénk eljuttattatniminél többbudapesti, vidéki,valamint határon túli közösséghez, hogy minél többenismerhessék és szerethessék meg, ezáltalfogadhassák elmagyar romák problémáit, kultúráját.

Új prózai előadásaink főként felnőtteknek szólnak, ám elképzelésünk szerintazok látványvilága, táncos elemei a gyermekközönség figyelmére is számíthatnak.

színház korlátokat ledöntő erejeelőadásainkon keresztül eljuthatolyan közönségekhez is, amelyek keveset tudnak ugyan az érintett népcsoport belső félelmeiről, vágyairól, érzelmeiről, különleges és szerethető kultúrájáról, de nyitottak a művészetekre.  A művészet érzelmeket ébreszt, olykor felráz, katartikus élményt nyújthat. A származás nem lehet meghatározója az embernek.Előadásainkkal igyekszünkminél többek figyelmét felhívni arra:minden embernek joga van ahhoz,hogyőt a saját tettei, ne pedig megalázó, félelemből fakadóelőítéletek, sztereotípiák alapján ítéljék meg.  

Identitásválsággalküzdő világunkban csak akkor lehetünk önmagunkkal azonos,valóban boldog emberek, ha megértjük:az elfogadásnemazt jelenti, hogy másoknak olyanoknak kell lenniük, mint mi vagyunk, hanemazt, hogy képesek vagyunk elfogadni, ha valaki különbözik tőlünk.Hiszen éppen az emberek különbözőségétől sokszínű és kerek a világ.Egymás mellett békésen élniannyit jelent, ahhoz, hogy bennünket elfogadjanak, nekünk is el kell fogadnunk másokat.  Színházunk példájakíván lenni annak, hogy professzionális színvonalon képesegyütt dolgoznibármely ember származásától függetlenül.

Fentiekben kifejtett céljaink elérése, megvalósítása érdekében szakmai terveink a következők »